Lid worden

Onze scoutsgroep bloeit als nooit tevoren. Helaas moeten we daardoor al geruime tijd wachtlijsten hanteren. Je moet je aanmelden via de website om lid te kunnen worden van De Wilde Eend. Alleen aanvragen via de website geven recht op een plaats op onze wachtlijst!

Veelgestelde vragen

Wil je meer te weten komen over hoe alles in z'n werk gaat? Lees er hier alles over!

Lees meer...

Hoe werkt het inschrijfsysteem?

Als je het aanvraagformulier (zie knop hierboven) hebt ingevuld, komt je kind op de wachtlijst terecht. Elke zomer informeren we de ouders wiens kind kan starten. Je kan pas een aanvraag indienen als je kind ten minste 4 jaar oud wordt dit jaar. Aanvragen van jongere kinderen worden niet verwerkt. Alle aanvragen worden volgens inschrijfdatum behandeld. We streven ernaar om iedereen binnen de 4 à 5 jaar na hun aanvraag te laten starten, maar kunnen niets beloven.

Krijgt mijn kind voorrang om te starten als een broertje of zusje reeds lid is?

Ja, als je een broer of zus inschrijft, krijgt hij of zij voorrang op de andere aanvragen. Je kind moet wel op de wachtlijst staan en je moet de aanvraag tijdig indienen, d.w.z. uiterlijk eind april van het jaar waarin hij/zij wenst te starten. Bij een latere aanvraag vervalt dit voorrecht!

Hoeveel kost scouting bij De Wilde Eend?

Het lidgeld - een bedrag dat je hieronder terugvindt en afhankelijk is van de leeftijdsgroep - moet jaarlijks betaald worden. Daarbovenop komt de kost voor meerdaagse en speciale activiteiten zoals kampen en weekends. Dit is ongeveer 25 à 30 euro per kampdag (ruwe schatting). Tot slot kan op elke scoutsvergadering een vieruurtje gekocht worden voor 1 euro (drankje en snack). 

Via het ziekenfonds en de belastingen kan je heel wat uitgaven (deels) terugkrijgen. Wij voorzien de nodige attesten. Lees er alles over op deze pagina.

Voor ouders die deze kosten niet kunnen dragen, voorzien wij stevige kortingen. Bij inschrijving kan je discreet kenbaar maken dat je gebruik wenst te maken van deze financiële ondersteuning. Zo proberen we iedereen de kans te geven om aan seascouting te doen.

Wanneer moeten nieuwe leden lidgeld betalen? Is er een proefperiode?

Nieuwe leden zijn 1 maand gratis verzekerd bij de start van het scoutsjaar (dat is rond 10 september voor nieuwe leden). Dit wil zeggen dat het lidgeld uiterlijk midden oktober betaald moet worden. Je krijgt hiervoor een automatische betaaluitnodiging via het inschrijvingsplatform. Nieuwe leden kunnen dus tot midden oktober gratis ervaren of scouting bij onze eenheid iets voor hen is.

Wat zijn de activiteiten waaraan mijn kind zal deelnemen?

Dit hangt af van de leeftijd van je kind: Op onze Scoutswerking pagina lees je wat je kind zoal kan beleven. De leeftijdsbepaling gebeurt aan de hand van het geboortejaar, niet het schooljaar van je kind!

4 Maal per jaar publiceren we een online programmaboekje "Het Wilde Eendje". Daarin vind je de geplande activiteiten per leeftijdsgroep en allerlei nieuws dat te maken heeft met onze eenheid. Je vindt dezelfde planning en nieuwsberichten ook terug op deze site.

Mijn kind zat vorig jaar bij de Wilde Eend. Moet ik elk jaar opnieuw inschrijven?

Ja, elk jaar moet je het lidmaatschap van je kind(eren) herbevestigen door hem/haar opnieuw in te schrijven. Zie onder. Dit gebeurt dus niet via het aanvraagformulier voor nieuwe leden! Het opnieuw inschrijven gebeurt in de zomermaanden. Je kan dan ook meteen het lidgeld betalen met een QR code, of ervoor kiezen om de overschrijving uit te stellen tot uiterlijk 15 oktober. Dat is de absolute deadline voor betaling van het lidgeld.

Het lidgeld

We vragen lidgeld om onze vaste kosten te dekken, onze leden te verzekeren en te zorgen voor kwalitatieve en veilige scouting activiteiten. Ieder lid van Zeescouts De Wilde Eend is aangesloten (en verzekerd) bij koepelfederatie FOS Open Scouting (zie Verzekeringen). Elk lid dat ingeschreven en regelmatig aanwezig is op de diverse activiteiten gedurende het jaar, is welkom op de kampen en weekenden georganiseerd door de eenheid.

Alle leden moeten jaarlijks opnieuw inschrijven om het lidmaatschap te verlengen. Dit gebeurt in de zomermaanden. Je ontvangt een email. Je krijgt op dat moment de kans om het lidgeld via QR code te betalen, maar je mag beslissen om de betaling later per overschrijving - met de juiste mededeling - uit te voeren, en dit voor 15 oktober!

Vanaf half november weren we actief alle (oud-)leden die het lidgeld niet betaalden (dit geldt ook voor de leiding)!

€ 130

€ 130

€ 140 

€ 140 

€ 140 

€ 120

€ 45

€ 45

Medewerkers en sympathisanten die meer dan een 'sporadische' vrijwilliger zijn, dienen lidgeld te betalen om te kunnen genieten van de verzekering. Zij kunnen het bedrag op de klassieke manier overmaken op onderstaand rekeningnummer:

Zeescouts De Wilde Eend
IBAN: BE51 9733 9338 6362
BIC: ARSP BE 22

Medewerkers hoeven dus niet in te schrijven via het (her)inschrijvingssysteem van de eenheid.

De inkomsten uit de lidgelden (na aftrek van de verzekeringsbijdrage) volstaan hooguit voor ongeveer 20% van onze uitgaven. Daarom richten we jaarlijks een aantal activiteiten in - zoals bijv. Opening en Sluiting Vaarseizoen - om aan de resterende 80% van het benodigde werkingsgeld te komen. We hopen dan ook ieder jaar op een talrijke opkomst van ouders, vrienden, oud-scouts en andere sympathisanten bij deze activiteiten.

Afspraken i.v.m. terugbetaling lidgeld en kampgeld

Annulatie van de kampen na inschrijving en betaling

We verwachten dat iedereen inschrijft en betaalt vóór het verstrijken van de deadline.

Bij annuleren < 5 dagen voor de aanvang van het kamp kan enkel foodkost (aantal dagen x €9) terugbetaald worden.

Bij een annulatie met een geldig attest van een arts kan het volledige kampbedrag terugbetaald worden. Ook andere onvoorziene omstandigheden (overlijden familielid, zware ziekte familielid,…) zijn een geldige reden tot volledige terugbetaling mits contact met de eenheidsleiding via eenheidsleiding@dewildeeend.be of na telefonisch contact.

Stoppen met scouting doorheen het jaar

Stoppen voor 1 januari:

Betaalde lidgeld - €30 (verzekering aan FOS) => Lidgeld De Wilde Eend.
Van dit bedrag betalen wij op aanvraag de helft terug bij stoppen voor 31/12.

Stoppen voor 1 maart:

Betaalde lidgeld - €30 (verzekering aan FOS) => Lidgeld De Wilde Eend.
Van dit bedrag betalen wij op aanvraag een derde terug bij stoppen voor 01/03.

Wie het lidmaatschap opzegt na 1 maart, krijgt voor dat scoutsjaar geen terugbetaling meer!